Prof. dr hab. Elwira Buszewicz

Dr hab. prof. UJ. W 1998 r. wydała  książkę  Cracovia  in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby Odrodzenia,  która  wcześniej  została  obroniona  jako rozprawa doktorska, napisana  pod  kierunkiem  prof.  Tadeusza  Ulewicza.  Jej  zainteresowania badawcze  skupiają  się  wokół  zagadnień  związanych z poezją nowołacińską renesansu   i  baroku, retoryką, patrystyką, tradycją  monastyczną oraz teorią i praktyką przekładu.   Opublikowała m.in.  antologię tekstów na temat Krakowa w literaturze staropolskiej  (Metropolia Sarmatów), rozprawę habilitacyjną poświęconą odom Sarbiewskiego (Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – .GatunekStyl, 2006) oraz zbiór poezji Grzegorza z Sambora we własnym przekładzie i opracowaniu (Carmina selecta/ Poezje wybrane, 2011), jak również książkę Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, 2015). Wraz z Romanem Mazurkiewiczem przygotowała edycję (2009) Rytmów o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej Grzegorza Czaradzkiego (częściowy przekład De partu Virginis Sannazara), a z Wojciechem Ryczkiem Księgi elegii podróżnych (Hodoeporicorum liber) Jana Rybińskiego (z tłumaczeniem i komentarzem).

Spis publikacji

 Monografie :

1.Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w renesansowym piśmiennictwie. Próba ujęcia porównawczego na tle literackiej idei miasta. Kraków 1998 (rozprawa doktorska).

2. Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – Gatunek – Styl. Rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Kraków 2006 (rozprawa habilitacyjna).

3. Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, Kraków 2015.

Edycje komentowane:

1. Metropolia Sarmatów. Dawni poeci i pisarze o Krakowie. Antologia, wybór i oprac. E. Buszewicz, Kraków 2004.

2. Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, NERITON, Warszawa 2009, s. 270 (wraz z Romanem Mazurkiewiczem).

3. Grzegorz z Sambora, Carmina selecta/Poezje wybrane, Warszawa 2011.

4. Jan Rybiński , Księga elegii podróżnych (Hodoeporicorum liber), Warszawa 2015 (wraz z Wojciechem Ryczkiem)

Edycje drobne :

1. Piotr Rojzjusz, Poezje wybrane, Literatura dla wszystkich, t. 18, Łódź  1999. (wybór i przekład tekstów, wstęp, przypisy).

2. T. Aleutner, Omnia transeunt. Wszystko przemija. Wiersze metafizyczne i medytacyjne, wybór, przekład i wstęp E. Buszewicz, Z. Kadłubek, Katowice-Pszczyna 2002.

Artykuły, studia itp.:

1. Z czasów Reja i Kochanowskiego. Grzegorz z Sambora - piewca Akademii Krakowskiej. Próba nowego spojrzenia, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", T. XXV, 1988, zeszyt 1-4.

2. O "Pochwale Krakowa" Stanisława Ciołka, "Filomata" nr 413.

3. Literacki wizerunek Krakowa w łacińskiej poezji humanistycznej, "Rocznik Krakowski",  T. LVIII, 1992.

4. Przestrzeń symboliczna a igraszki Czasu i Fortuny. Z badań nad topiką miasta w literaturze Renesansu, "Ruch Literacki", R. XXXIII, 1992, z. 5.

5. Między mitem a eschatologią. Reja i Kochanowskiego wizja zaświatów  w: Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie Renesansu (Kielce, 10-11 października 1992),Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego), Kielce 1994.

6. Homo religiosus w świecie złudy. Myśli o Bogu, doczesności i wieczności  w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XXXI-XXXII, 1994-5.

7. Oblicza pobożnej tęsknoty. Uwagi o istniejących i możliwych przekładach poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, "Ruch Literacki" R. XXXVIII, 1997, z. 4.

8. Idea urbis. Topos miasta w literaturze renesansu,  "Universitas" 19-20, 1997.

9. Miasto w twórczości Wacława Potockiego,  w: Potocki (1621-1696). Materiały z konferencji naukowej w trzechsetlecie urodzin poety. Kraków, 4-7 listopada 1996, Kraków 1998.

10. Maciej Kazimierz Sarbiewski: Ody refleksyjne i religijne,  w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze - Renesans - Barok. T. III , pod red. Janusza Gruchały,Kraków 1999.

11. Kraków w literaturze, [hasło w:] Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2000.

12. Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla, "Rocznik Przemyski" T. XXXV

 2000, z. 2 - Literatura i język.

13. Marcjalis z Walii  (nota o J. Owenie wraz z przekładem kilku epigramatów), "Terminus", R. II (2000), z.1-2.

14. Jan Kochanowski: "Psałterz Dawidów", w: Lektury polonistyczne. Jan Kochanowski. Pod red. A. Gorzkowskiego, Kraków 2001. 

15. Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Napis" – tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria 7, 2001.

16. Nie tylko lutnia. Quintus Horatius Flaccus i Horacy chrześcijański w tłumaczeniach Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, w: Wielkopolski Maro: Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, oprac. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002

17. Maciej Kazimierz Sarbiewski – wiersze; Maciej Kazimierz Sarbiewski – traktaty, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, T. III, Barok, Kraków 2003.

19. [część staropolska haseł słownika] Elwira Buszewicz, Jarosław Fazan, Iwona Węgrzyn, Elżbieta Zarych, Jarosław Włodarczyk,  Maciej Urbanowski, Słownik pisarzy polskich pod red. Arkadiusza Latuska, Kraków 2003.

20. Stanisław Trembecki, w: : Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, T. IV, Oświecenie, Kraków 2003.

21. Aurea taciturnitas. Pochwała milczenia w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Studia Classica et Neolatina VI (Od Średniowiecza po Oświecenie), Gdańsk 2004.

22. Literatura Renesansu [popularna historia literatury powszechnej] w: Historia literatury światowej t. II, wydawnictwo PINNEX, Kraków 2003.

23. TRAKTAT (Maciej Kazimierz Sarbiewski – De acuto et arguto) w: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki, red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź,  T. 1, Kraków 2003.

24. Literatura Renesansu [popularna historia literatury polskiej], w: Literatura polska. T. I,  wydawnictwo PINNEX, Kraków 2004.

25. Quanto magis. Funkcje i przemiany jednego toposu, w: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004.

26. Inne przestrzenie czyli jeszcze o niebiańskiej ojczyźnie. „Terminus" R. IV  (2004) nr 1.

27. Hasła angielskojęzyczne: Sigismund I The Old, Sigismund August w leksykonie Great Lives from History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600, ed. Christina J. Moose, Pasadena 2005

28. Hasła angielskojęzyczne The Rise of Sarmatism in Poland, Stephen Bathory is elected King of Poland, w leksykonie  Great Events from History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600, ed. Ch. Moose, Pasadena 2005.

29. Artykuł w jęz. franc. L'esprit et l'artMatthieu Casimire Sarbiewski  et ses epigrammes w: „Alaudae", ed. A. E. Radke (Bonn: Noctes Neolatinae series, 2005).

30. Hasła staropolskie w: Encyklopedia literatury polskiej, pod red. E. Zarych, Kraków 2005.

31. Ucieczka z Arkadii. Góry w życiu i twórczości Zygmunta Lubertowicza, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, DSpisz, Orawa< Gorce, Pieniny). Literatura i język, praca zbior. Pod red. M. Madejowej, A. Mlekodaj i K. Sikory, Nowy Targ 2005.

32. Hojność jako „locus communis" literatury renesansowej na przykładzie „Krótkiej rozprawy o hojności i chciwości" Jana Bukowieckiego, w:Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego, gorzowskiego. II pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski 2005.

33. Kresy i pogranicza. Szkic do portretu Zygmunta Lubertowicza, w: Pogranicza Galicji. Studia pod red. T. Bujnickiego i J. Niedźwiedzia, Bielsko-Biała 2005, s.141-156.

34. .Na tropach Jana z Wiślicy, w: Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem, oprac. Anna Waśko, Kraków 2006.

35. Quadrupedum pudor, czyli czego Sarbiewski mógł się nauczyć od Kochanowskiego, w: Studia Classica et Neolatina VIII (Ku współczesności), Gdańsk 2006.

36. New Wine in Old Amphoras. Traditional Christian Prayers in Polish Neo-Latin Poetry ( From Paul of Krosno to Albert Ines) w: Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context, red. P. Urbański, Peter Lang 2006.

37. Carmen panegyricum Williama Smitha – zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami w perspektywie angielskiej, w Słowa ponad granicami. „Napis". Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria 11, 2005. (wspólnie z Piotrem Urbańskim).

38. Z dziejów siedemnastowiecznego owidianizmu: Henricus Schaevius. Współautor Piotr Urbański. W zbiorze: Owidiusz: Twórczość – recepcja – legenda. Referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Warszawa 16-18 września 2004. Warszawa 2006, s. 241–254.

39. Buchanan in Poland: Facts, Questions, and Paradoxes w : Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the 12th International Congress of Neo-Latin Studies (Bonn 2003). Medieval & Renaissance Texts & Studies, 315,  ed. Rhoda Schnur et al., Arizona State University Press, 2006, s. 221-230.

40. Literacka sława Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja. „NAPIS" , seria 12 (2007).

41.. Est modus in rebus. Maciej Kazimierz Sarbiewski a horyzonty barokowej wyobraźni, w: Człowiek w literaturze polskiego baroku, pod red. A. Borkowskiego, M. Pliszki, A. Ziontka, Siedlce 2007.

42. Od misterium pasyjnego do pobożnego madrygału. Siedemnastowieczne imitacje ody Horacego „Donec gratus eram tibi", w: Zgubić się i odnaleźć – Choroba ciała, ducha i umysłu – Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Kraków, 3-5 grudnia 2005, pod red. Moniki Surmy-Gawłowskiej, Łask 2007.

43. Franciszka Dionizego Kniaźnina lekcja łaciny, w: Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego i R. Mazurkiewicza, (tom dedykowany prof. dr. hab. Wacławowi Twardzikowi w 70-lecie urodzin), Kraków 2007.

44. Multa mecum loquor. Łaciński Petrarca a polski Kochanowski, w: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. Rocznicę Urodzin, pod red. A. Borowskiego i J. Niedźwiedzia, Kraków 2007.

45. Sarmacja i Sarmaci w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w: Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, Pułtusk 2oo7

46. Ucieczka ze szkoły Kupidyna. Język miłości i jego metamorfozy w poezji Kaspra Twardowskiego, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. Roman Krzywy, Warszawa 2008, s. 101-117.

47. Mikrokosmos duszy. Zmysłowe alegorie duchowej miłości w epigramatach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,  w: Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, red. J. Machniak, M. Godawa, Kraków 2008.

48. Łacińska imitacja pieśni Panny XII "Wsi spokojna…" z II połowy XVII wieku, „Terminus" 2008, z. 2 (19), s. 217-223 – artykuł oraz edycja tekstu (wspólnie z Jakubem Niedźwiedziem)

49. Homo Exsul as the Lyric Persona in Buchanan's Psalms, w: George Buchanan: Poet and Dramatist, ed. Philip Ford and Roger Green , Classical Press of Wales, 2009, s. 95- 111.

50.  Problem humanizmu barokowego. Reminiscencje i uwagi, w: Humanizm. Historie pojęcia pod red. A. Borowskiego, Warszawa 2009, (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej t. II), s. 321-371.

51.  Jan Kochanowski w Czarnolesie. Projekt parenetyczno-pedagogiczny Klementyny z Tańskich Hoffmannowej, w: W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance, Kraków 2010, s. 63-71.

52.  Etos humanistyczny w polskiej poezji nowołacińskiej, w: Etos humanistyczny, pod red. P. Urbańskiego, Warszawa 2010 (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej t. III) s. 51-86.

53.  Klasycyzm w liryce staropolskiej, w: Klasycyzm. Estetyka – Doktryna literacka – Antropologia, pod red. K. Meller, Warszawa 2009 (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej t. VI), s. 59-99.

54.  Terencjusz we Lwowie. Teatr szkolny utrwalony w elegii Grzegorza z Sambora, "Rocznik Przemyski", T. XLVI (2010), z.  3 (Literatura i Język), s. 27-34 .

55.  Sen i marzenie w poezji poetów « Plejady », « Terminus » R. 12 (2010) z. 1.

56.  Between General and Particular: The ‘Polish Horace' Promoting Ladislaus IV Vasa's Fame, w: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Budapest, 2006), oprac. Rhoda Schnur i in., Tempe (AZ): Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010.

57.  Obraz Chrystusa Zmartwychwstałego w polskiej poezji nowołacińskiej, w: Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Teologicznych PAN, Wydział Teologiczny UPJPII, Polskie Towarzystwo Teologiczne i Wydział Polonistyki UJ, Kraków, 16-18 listopada 2010, red. Albert Gorzkowski, ks. Łukasz Kamykowski i ks. Kazimierz Panuś, Kraków 2010, s. 259-275.

58.  Którędy do Arkadii? Inspiracje bukoliczne w polsko-łacińskiej poezji jezuickiej. Sarbiewski, Ines, w: Staropolskie Arkadie, pod red. J. Dąbkowskiej-Kujko i J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, Studia Staropolskie tom XIX.

59.  Divine Casimir and His English Costume , "Eos" 97 (2010), z. 1. ( recenzja książki "Casimir Britannicus," ed. Krzysztof Fordoński, Piotr Urbański), s.154-159.

60.  Naruszewicz czyta Sarbiewskiego. Notatki z lektur, w: Byle w ludziach światło było. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, red. G. Zając, Kraków 2012, s. 51-64.

61.  . The Dead Persons, Lapidary Letters, Immortal Memory. Atoms of the Poesis Artificiosa in the Church of St. Casimir the Prince, Kraków, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, red. A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Mein, (Peter Lang) 2013, s. 119-133

62.  Humanistyczne "koło wschodnie". Rama wydawnicza "Żywotu Cycerona" Benedykta Herbesta. "Wschodni Rocznik Humanistyczny" VIII/2012, s. 309-327.

63.  Róże dla osłów. Topika ogrodowa w Hortulus elegantiarum Wawrzyńca Korwina, „Prace Filologiczne" LXI (2011), s. 13-26.

64.  Sarbiewski nieprzetłumaczalny? Latinitas jako walor stylistyczny poezji Sarmackiego Horacego, ,  "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" 13 (2011), s. 83-97.

65.  The Imitatio Antiquorum. A Key to Discovering Meanings. Sigismund III in Maciej Kazimierz Sarbiewski's Laudatory Ode (Lyr II 22), w: Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceeding of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), ed. Astrid Steiner-Weber et al., BRILL, Leiden-Boston 2012, s. 267-274.

66.  Horacy Andrzeja Lama , „Przegląd Humanistyczny" nr 2/2012 (431), s. 113-123 (omówienie edycji Horacy, Dzieła wszystkie, Otto Vaenius, Emblematy Horacjańskie, przeł. i oprac. A. Lam, Pułtusk – Warszawa 2010).

67.  Między Eobanem a Buchananem. Poetycka psalmografia Grzegorza z Sambora, „Rocznik Przemyski T. XLVIII (2012), z. 2, s. 21-34.

68.  Stanisława Reszki Pieśń żałobna o śmierci Wielkiego Stanisława Hozjusza (1580), „Barok. Historia – Literatura – Sztuka", XIX/2 (38) 2012, s. 165-197 (wspólnie z Wojciechem Ryczkiem).Mistrz i uczeń albo sekrety humanistów. Dialog Jana z Wiślicy z Pawłem z Krosna na kartach Wojny pruskiej, ‘Ruch Literacki" R. LIII (2012), z. 6 (315), s. 661-675

69.  Poetry and the Respublica Litterarum in the Sixteenth Century. The Communication of Ideas: George Buchanan and Jan Kochanowski, „Renaissance and Reformation. Renaissance et Réforme" Vol. 36, No 4 (2013), p. 53-80

70.  Wielcy i mali poeci w „Foriceniach" Jana Kochanowskiego, w: Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach" i „Fraszkach" Jana Kochanowskiego. Redakcja naukowa Roman Krzywy, Radosław Rusnak. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia o Literaturze Dawnej. Pod redakcją Romana Krzywego. Tom IV, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 51-80.

71.  Forma gatunkowa ody w łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego („Lyricorum libellus"), „Terminus". Pismo Poświęcone Tradycji Klasycznej w Kulturze Nowożytnej Tom 16 (2014), z. 1 (30), s. 21-38

72.  Imitacja horacjańska w łacińskiej twórczości Jana Kochanowskiego, „Terminus". Pismo Poświęcone Tradycji Klasycznej w Kulturze Nowożytnej Tom 16 (2014), z. 2 (31), s. 151-168.

73.  A tükrök világa, in: Latinitas Polona. A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában. Szerkesztette Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Reciti, Budapest 2014, p. 155-174 (tłumaczenie fragmentu rozprawy hab., przeł. Noemi Petneki).

74.  Fidus amor amicitiae. Idea przyjaźni w "Foriceniach" i "Elegiach" Jana Kochanowskiego, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 103- 116.

75.  Ad fontem Sonam (Ep 2) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Opowieść o źródłach . "pl.it / Rassegna italiana di argomenti polacchi" 6 (2015), s. 39-56.

76.  Literatura i wyobraźnia. Nenia Grzegorza z Sambora na śmierć Pawła Chmielowskiego, [w:] Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna, red. Jarosław Nowaszczuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 13-27.

77.  Sapere auso czyli o edycji dorobku poetyckiego Stanisława Konarskiego, Wiek Oświecenia 2015, nr 31, s. 273-280.

78.  O retoryczności poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego : dwie ody, w: Maciej Kazimierz . Sarbiewski SJ i jego twórczość : studia i materiały, red, T. Kaczorowska, J.Z. Lichański, Pułtusk 2015.

79.  Klasyk dla Sarmatów. Jan Kochanowski i dwie „Heroidy", w: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2015, s. 132-149.

80.  Profesorowie, Muzy i troski. Refleksja metadydaktyczna w „Theoresis tertia" Grzegorza z Sambora, w: Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź, Kraków 2015.

Przekłady:

1. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, w: Trójca Święta, "Źródła Myśli Teologicznej", Kraków 1997 (z łaciny).

2. Tomasz Treter, Teatr cnót świątobliwego Stanisława Hozjusza, Kraków 1998, Biblioteka Tradycji Literackich nr 20. (tu przekład 25 ód). Tom ten Uniwersytet Jagielloński dedykował Ojcu św. Janowi Pawłowi II w XX-lecie pontyfikatu.

3. Jan Hadeliusz, Skąd pochodzi  nazwa Krakowa?;    Kasper Ursinus Weliusz,  Obrona przesławnego królewskiego miasta Krakowa; Kraków 1998; Biblioteka Tradycji Literackich nr 21. Edycja polsko-łacińska.

4. Ben Sanders, Ku nowej ocenie znaczenia źródeł "Psałterza Dawidowego" Jana Kochanowskiego. Rola "In librum Psalmorum Commentarius" Jana Kalwina, "Terminus", R. II (2000), z. 1-2 (z angielskiego)

5. Jan Kochanowski, Elegia IV, 3, "Terminus", jw. (z łaciny).

6. Jan Kochanowski, Ody (trzy ody), „Terminus", 2002.

7. Jan Kochanowski, Pan zamechski, w: Jan Kochanowski, Dryas Zamchana Polonice et Latine, Pan Zamchanus Latine et Polonice, oprac. A. Gorzkowski, Kraków 2002.

8. Jan Kochanowski , Ody (trzy ody), „Terminus", 2003.

9.[wybór i przekład] Maciej Kazimierz Sarbiewski, peregrinatio terrestris. Carmina selecta/Ziemskie pielgrzymowanie. Wiersze wybrane, przeł. Elwira Buszewicz, Kraków 2003.

10. Jan Bukowiecki, Krótka rozprawa o hojności i  chciwości, Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego nr 16, Gorzów-Bledzew 2004.

11. Augustyn ze Stargardu (zwany niegdyś Angelusem), Protokół; Kamieńska kronika – rodowód książąt pomorskich, oprac. Edward Rymar, Stargard 2008.  ;'

12. Stanisław Orzechowski, Apologia w obronie Kwinkunksa albo w obronie władzy królewskiej, w: Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczypospolitej, oprac. K. Koehler, WAM, Kraków 2009 (s.235-284).

13.Polemika kluniacko-cysterska z XII w. Św. Bernard z Clairvaux, Apologia do opata Wilhelma, Piotr Czcigodny, List 28 do Bernarda z Clairvaux, Hugon z Amiens, Apologia, Traktat pewnego opata, Idung, Dysputa dwóch mnichów, oprac. M. Gronowski, Kraków 2010)

14. Piotr Damiani, Księga Gomory, [przekład tekstu łacińskiego w książce Krzysztofa Skwierczyńskiego, Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011 (tłumaczony tekst na s. 261-312.

15. Jean Leclercq ,Humanista – eremita. Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528), Kraków 2014 (z franc.)

16. Jean Leclercq, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny mistycznej błogosławionego Pawła Giustinianiego, Kraków 2014  (z franc.)